واردات

با توجه به پیشرفت تکنولوژی وتخصص و توان اقتصادی و همچنین موقعیت جغرافیایی از نظر اختلاف دما و منابع تولید در هر کشوری امکان پذیر نبوده و یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و جهت تامین کالا های مورد نیاز از کشور های تولید کننده تهیه و خریداری کرده وبه کشور وارد می کنند که بحث واردات اتفاق        می افتد.