صادرات

کشور های مختلف دارای منابع طبیعی و همچنین تکنولوژی صنعتی خاص خودشان هستند که علاوه بر این دارای زیر ساختارهای توسعه یافته و سیستم ها آموزشی و منابع اقتصادی قوی هستند که این عوامل تولید محصولات حیاتی و کالاهای مصرفی را بوجود می آورد و با توجه به اینکه اغلب کشورها جزء مصرف کنندگان می باشند و نیاز به واردات این محصولات را دارند صادرات به این کشور ها اتفاق می افتد .