خدمات حوالجات ارزی آزاد و مبادله ای

مشاوره و انجام حواله ارزی و گشایش اعتبار از طریق سیستم بانکی کشور

ارایه خدمات حوالجات ارزی و اعتبار اسنادی بانکی در کوتاهترین زمان ، این شرکت پس از اخذ پروفرما از مشتریان اقدام به ثبت سفارش کالا با ارز مبادله ای با توجه به گروه بندی و اولویت بندی کالا نموده و پس از تخصیص ارز از بانک مرکزی اقدام به تامین ریالی با تضمینات مربوطه می نماید و پس از دریافت و ارسال حواله سویفت حواله مورد نظر به مشتریان ارسال می گردد.